{:en}

1st TRANSNATIONAL MEETING, 16-20 OF DECEMBER 2019.


Project Organizational meeting took place at National University of Architecture and Construction (Yerevan, Armenia) and at Yerevan State University of Languages ​​and Social Sciences named after V.Ya. Bryusov (Yerevan, Armenia).

The meeting was attended by representatives of the project consortium universities from Europe, Armenia and Russia.

The aim of the project is to introduce work based learning (WBL) into the higher education systems of Russia and Armenia to improve the compliance of graduates’ competencies with the labor market requirements and trends of the European Higher Education Area.

The meeting participants discussed the work based learning concept, the goal and objectives of FlexWBL project, the work plan of activities for 2019-2022, as well as financing and management issues. During the project curricula based on the WBL methodology will be developed and virtual platform for online support of work based learning also will be launched.


AgendaPhoto Gallery
{:}{:ru}

1-ая организационная международная встреча, 16-20 декабря 2019.


Организационная встреча проекта прошла в Национальном архитектурно-строительном университете (Ереван, Армения) и в Ереванском государственном университете языков и социальных наук имени В.Я. Брюсова (Ереван, Армения).

На встрече присутствовали представители консорциума университетов проекта из Европы, Армении и России.

Цель проекта – внедрить обучение на рабочем месте (WBL) в системы высшего образования России и Армении, чтобы улучшить соответствие компетенций выпускников требованиям рынка труда и тенденциям Европейского пространства высшего образования.

Участники встречи обсудили концепцию обучения на рабочем месте, цель и задачи проекта FlexWBL, рабочий план мероприятий на 2019-2022 годы, а также вопросы финансирования и управления. В ходе проекта будут разработаны учебные планы на основе методологии WBL, а также будет запущена виртуальная платформа для онлайн-поддержки обучения на рабочем месте.


Фото галереяПрограмма


{:}{:am}

1-ԻՆ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ, 16-20 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ, 2019թ.


Նախագծի մեկնարկային կազմակերպչական հանդիպումը տեղի ունեցավ Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանում (Երևան, (Երևան Հայաստան) և Երևանի Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան, Հայաստան):

Հանդիպմանը մասնակցում էին նախագծի կոնսորցիումի համալսարանների ներկայացուցիչներ Եվրոպայից, Հայաստանից և Ռուսաստանից:

Նախագծի նպատակն է Ռուսաստանի և Հայաստանի բարձրագույն կրթական համակարգում ներդնել աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառություն (WBL)`բարելավելու շրջանավարտների հմտությունները` համապատասխանեցնելով աշխատաշուկայի պահանջներին և եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքի միտումներին:

Հանդիպման մասնակիցները քննարկեցին աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառության հայեցակարգը, FlexWBL նախագծի նպատակներն ու խնդիրները, 2019-2022 թվականների գործունեության աշխատանքային պլանը, ինչպես նաև ֆինանսավորման և կառավարման խնդիրները: Նախագծի ընթացքում կմշակվի WBL մեթոդաբանության վրա հիմնված ուսումնական պլաններ և կմեկնարկի նաև աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման առցանց աջակցության վիրտուալ հարթակ:

 


Լուսանկարների պատկերասրահ


{:}