{:en}

Roshydromet Advanced Training Institute (Roshydromet ATI) is the main institution of training and professional development in the system of Russian National Weather Service, Roshydromet. The main goal of Roshydromet ATI is to increase the professional level of Roshydromet employees in the field of meteorology, hydrology, environmental monitoring and related disciplines. Specialized training courses organized by ATI are conducted in-house, online and at relevant Roshydromet Scientific and Research Institutes. Since 1994 nearly 24.800 staff were retrained, including 2367 foreigners from 34 states. ATI is the leading component of the World Meteorological Organisation’s Regional Training Centre in the Russian Federation. It is also the central hub for Roshydromet distance learning system used for training purposes. In 2019, ATI has licensed its PhD programme and registered the new journal “Hydrometeorology and education” to be published 4 times per year.

In the framework of FlexWBL project, ATI team will take part in exchange experience sessions with EU, RU and AM partners, ensuring further spread of knowledge among ATI administrative and teaching staff to equip them with up-to-date EU tools and methods of university-enterprise coordination, Roshydromet employee’s professional development and flexible academic education. It will also contribute to development of the WBL framework and innovative model of university-enterprise cooperation, and test run the WBL framework in the corporate setting. ATI will work on establishment and dissemination of WBL framework and provision of project sustainability and expansion. ATI is co-leading the project activities under WPs 2.2 Implementation of the WBL Framework: Knowledge and Competence and 3 Quality Plan


Contact information:


Anna Timofeeva

Rector

E-mail:  ipkmeteorector@gmail.com

Tel.: +7 095 522-02-11

Eduard Podgaiskii

Chief specialist, international relations

E-mail: podgaisky@gmail.com

Anna Sukhova

Head of Academic Services

E-mail: sdo.hydromet@yandex.ru

Tel.: +7 095 522-02-11

Murat Nakhaev

Vice-Rector

E-mail: muratmeteo@mail.ru

Tel.: +7 095 522-02-11, ext. 7109

Anna Fokicheva

Associate Professor, Chair of Specialized Hydrometeorological Provision

E-mail: vents-pils@yandex.ru

{:}{:ru}

Институт повышения квалификации (ИПК Росгидромета) является основным учреждением обучения и повышения квалификации в структуре Федеральнаой службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). Его основной целью является повышение профессионального уровня сотрудников Росгидромета в области метеорологии, гидрологии, мониторинга окружающей среды и смежных дисциплин. Специализированные учебные курсы, организованные ИПК, проводятся на базе института, в режиме онлайн и на базе соответствующих научно-исследовательских институтов Росгидромета. С 1994 года около 24 800 сотрудников прошли переподготовку, в том числе 2367 иностранцев из 34 стран. ИПК является ведущим звеном в структуре Регионального учебного центра Всемирной Метеорологической Организации на территории Российской Федерации. Он также является центром дистанционного обучения Росгидромета. В 2019 году прошла аккредитацию аспирантская программа ИПК, и был зарегистрирован новый журнал «Гидрометеорология и образование», который будет выходить 4 раза в год.

Участие команды ИПК в проекте FlexWBL даст возможность обмяться опытом с партнерами из Евросоюза, России и Армении, обеспечит дальнейшее распространение знаний среди административного и преподавательского состава, позволит освоить Европейские инструменты и методики в области сотрудничества по модели «университет — предприятие», повысит квалификацию сотрудников Росгидромета и будет содействовать развитию гибких траекторий обучения. Участие в проекте также будет способствовать внедрению методологии обучения на рабочем месте (WBL) и инновационной модели сотрудничества «университет-предприятие», а также позволит   апробировать методологию WBL в реальных производственных условиях.

ИПК будет содействовать разработке и распространению методологии WBL, обеспечению устойчивости проекта и расширению его влияния. ИПК является ко-лидером рабочего пакета 2.2. Внедрение методологии WBL: знаний и компетенций, а также рабочего пакета 3. План качества.


Контактная информация


Анна Тимофеева 

Ректор

E-mail: ipkmeteorector@gmail.com

Тел. +7 095 522-02-11

Эдуард Подгайский

Главный специалист по международным отношениям

E-mail: podgaisky@gmail.com

Анна Сухова

Руководитель учебной службы

E-mail:  sdo.hydromet@yandex.ru

Тел. +7 095 522-02-11, ext.7118 

Мурат Нахаев

Проректор

E-mail: muratmeteo@mail.ru

Tel.: +7 095 522-02-11, ext. 7109

Анна Фокичева

Доцент кафедры специализированного гидрометеорологического обеспечения

E-mail: vents-pils@yandex.ru

{:}{:am}

«Ռոսհիդրոմետ»-ի որակավորման բարձրացման ինստիտուտը (Ռոսհիդրոմետ ՈԲԻ) Ռուսաստանի հիդրոօդերևութաբանության և շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի դաշնային ծառայության` «Ռոսհիդրոմետի»-ի համակարգում վերապատրաստման և մասնագիտական զարգացման հիմնական ինստիտուտն է: Ռոսհիդրոմետ ՈԲԻ-ի հիմնական նպատակն է բարձրացնել «Ռոսհիդրոմետ»-ի աշխատակիցների մասնագիտական որակավորման մակարդակը օդերևութաբանության, հիդրոլոգիայի, շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի և հարակից ոլորտում: ՈԲԻ-ի կողմից կազմակերպված վերապատրաստման մասնագիտացված դասընթացներն անցկացվում են տեղում, առցանց և «Ռոսհիդրոմետ» գիտական և հետազոտական համապատասխան ինստիտուտներում: Սկսած 1994 թվականից ինստիտուտի կողմից վերապատրաստվել է գրեթե 24.800 աշխատակից, այդ թվում 2367 օտարերկրացիներ՝ 34 երկրներից։ Ինստիտուտը ՌԴ-ում Համաշխարհային օդերևութաբանական կազմակերպության տարածաշրջանային ուսումնական կենտրոնի առաջատար բաղադրիչն է: Այն նաև Ռոսհիդրոմետի հեռավար ուսուցման համակարգի կենտրոնական հանգույցն է, որն իրականացնում է նաև վերապատրաստումներ։ 2019 թվականին Ինստիտուտը հավատարմագրեց իր թեկնածուական ծրագիրը և գրանցեց «Հիդրոօդերևութաբանություն և կրթություն» նոր ամսագիրը, որը լույս կտեսնի տարեկան 4 անգամ:

FlexWBL նախագծի շրջանակներում ՈԲԻ-ի թիմը կմասնակցի Եվրամիության, Ռուսաստանի և Հայաստանի գործընկերների հետ փորձի փոխանակման գործընթացին`ապահովելով գիտելիքների հետագա տարածումը ՈԲԻ-ի վարչական և դասախոսական անձնակազմի ներքո` նրանց զինելով «համալսարան-ձեռնարկություն» կապի կորդինացման Եվրամիության ժամանակակից գործիքակազմով և մեթոդներով, ապահովելով Ռոսհիդրոմետի աշխատակիցների մասնագիտական զարգացում և ճկուն ակադեմիական կրթություն: ՈԲԻ-ն նաև կնպաստի WBL շրջանակի և «համալսարան-ձեռնարկություն» համագործակցության նորարարական մոդելի զարգացմանը և WBL շրջանակի փորձարկումների իրականացմանը կորպորատիվ պայմաններում: ՈԲԻ-ն կաշխատի WBL շրջանակի ստեղծման և տարածման, ինչպես նաև նախագծի կայունության և ընդլայնման ուղղությամբ: ՈԲԻ-ն հատեղ ղեկավարում է նախագծի գործողությունները «WP2.2.WBL շրջանակի իրականացում. գիտելիք և կարողություն» և «WP3 Որակի պլանավորում» աշխատանքային փաթեթների շրջանակներում:


Կոնտակտային տվյալներ


Աննա Տիմոֆեեվա

Ռեկտոր
Էլ.հասցե. ipkmeteorector@gmail.com
Հեռ. +7 095 522-02-11

Էդուարդ Պոդգայսկի

Միջազգային հարաբերությունների գլխավոր մասնագետ,
Էլ.հասցե. podgaisky@gmail.com

Աննա Սուխովա

Կրթական ծառայության ղեկավար
Էլ.հասցե. sdo.hydromet@yandex.ru
Հեռ. +7 095 522-02-11, ներքին.7118

Մուրատ Նախաև

Պրոռեկտոր
Էլ.հասցե. muratmeteo@mail.ru
Հեռ. +7 095 522-02-11, ներքին. 7109

Աննա Ֆոկիչևա

Մասնագիտացված հիդրոօդերևութաբանության ամբիոնի դոցենտ
Էլ.հասցե. vents-pils@yandex.ru

{:}