{:en}

Liepaja University is the largest center of education, science and innovation in Kurzeme region. The beginning of the education center in Kurzeme dates back to 1945. There are 1.500 students in 27 study programs at Liepaja University and 200 teaching staff members.

Study process at Liepaja University is organised by four faculties:

 • Faculty of Science and Engineering;
 • Faculty of Humanitarian Science and Arts;
 • Faculty of Education and Social Work;
 • Faculty of Management and Social Sciences.

There are four scientific research institutes at Liepaja University:

 • Institute of Educational Sciences
 • Kurzeme institute of Humanities
 • Institute of Natural Sciences and Innovative Technologies
 • Institute of Management Science

International collaboration:

 • 30 international lecturers;
 • 90 outgoing mobilities;
 • 30 incoming mobilities;
 • About 100 partner Universties;
 • About 20 international scientific conferences take place at Liepaja University every year;
 • 75 students from Sweden, Ukraine, Moldova, Bulgaria, Russia, Azerbaijan, Romania, China, Ghana, Sri Lanka, Philippines, India, Bangladesh, Pakistan, Bangladesh are studying at Liepaja University in 2018/2019.  

Liepaja University offers extracurricular activities:

 • Women’s Choir “Atbalss”;
 • Folk dance group “Banga”;
 • Middle-aged folk dance group “Bandzenieki”;
 • Sports.


Contact infotmaion


Patriks Morevs

Head of foreign affairs departament

E-mail: patriks.morevs@liepu.lv

Tel.: +7-482-252-94-33

Marija Šnaidere

Erasmus coordinator

E-mail: marija.snaidere@liepu.lv

Tel.: +371-28-10-40-08

Agita Jansone

Chief Accountant

E-mail: agita.jansone@liepu.lv

Tel.: +371-26-40-15-25

{:}{:ru}

Лиепайский университет — крупнейший центр образования, науки и инноваций, расположенный в Курземском районе. Основание образовательного центра в Курземе датируется 1945 годом. В Лиепайском университете обучаются 1500 студентов по 27 образовательным программам и работают 200 преподавателей. 

Обучение в Лиепайском университете ведется на четырех факультетах: 

 • факультет науки и инженерии; 
 • факультет гуманитарных наук и искусств; 
 • факультет педагогических наук и социальной работы; 
 • факультет менеджмента и социальных наук.  

В состав Лиепайского университета входят четыре научно-исследовательских института: 

 • Институт педагогических наук
 • Курземский гуманитарный институт 
 • Институт естественных наук и инновационных технологий 
 • Институт управления

Международное сотрудничество: 

 • 30 иностранных преподавателей; 
 • 90 исходящих мобильностей; 
 • 30 входящих мобильностей; 
 • около 100 университетов-партнеров.
 • ежегодно в Лиепайском университете проводится около 20 международных научных конференций;
 • 75 студентов из Швеции, Украины, Молдовы, Болгарии, России, Азербайджана, Румынии, Китая, Ганы, Шри-Ланки, Филиппин, Индии, Бангладеш, Пакистана обучались в Лиепайском университете в 2018/2019 г. 

В Лиепайском университете  внеаудиторную деятельность ведут: 

 • Женский хор «Атбалс»;
 • Ансамбль народного танца «Банга»; 
 • Ансамбль народного Средневекового танца  «Бандзениеки;
 • Проводятся спортивные мероприятия.

Контактная информация


Патрикс Моревс 

Начальник международного отдела 

E-mail: patriks.morevs@liepu.lv 

Тел.: +748-22-52-94-33 

Мария Шнайдер 

Координатор программы Erasmus  

E-mail: marija.snaidere@liepu.lv 

Тел.: +371-28-10-40-08 

Агита Янсоне 

Главный бухгалтер 

E-mail: agita.jansone@liepu.lv 

Tel.: +371-26-40-15-25 

{:}{:am}

Լիեպայայի համալսարանը Կուրցեմեի շրջանում կրթության, գիտության և նորարարության ամենամեծ կենտրոնն է: Կուրցեմեում ուսումնական կենտրոնը սկիզբ է առել 1945 թվականից: Լիեպայայի համալսարանի 27 ուսումնական ծրագրերում ներգրավված են 1.500 ուսանող և 200 դասախոս:

Լիեպայայի համալսարանում ուսման գործընթացը կազմակերպվում է չորս ֆակուլտետների կողմից.
• Գիտության և ճարտարագիտության ֆակուլտետ,
• Հումանիտար գիտության և արվեստի ֆակուլտետ,
• Կրթության և սոցիալական աշխատանքի ֆակուլտետ,
• Կառավարման և սոցիալական գիտությունների ֆակուլտետ:

Լիեպայայի համալսարանում գործում է չորս գիտահետազոտական ինստիտուտ.
• Կրթական գիտությունների ինստիտուտ,
• Կուրցեմեի հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ,
• Բնական գիտությունների և նորարարական տեխնոլոգիաների ինստիտուտ,
• Կառավարման գիտության ինստիտուտ:

Միջազգային համագործակցություն.
• 30 միջազգային դասախոսներ,
• 90 արտագնա շարժունություն,
• 30 ներգնա շարժունություն,
• շուրջ 100 գործընկեր համալսարաններ,
• ամեն տարի Լիեպայայի համալսարանում տեղի է ունենում շուրջ 20 միջազգային գիտական կոնֆերանս,
•2019-2019 ուստարում Լիեպայայի համալսարանում սովորել են 75 ուսանողներ Շվեդիայից, Ուկրաինայից, Մոլդովայից, Բուլղարիայից, Ռուսաստանից, Ադրբեջանից, Ռումինիայից, Չինաստանից, Գանայից, Շրի Լանկայից, Ֆիլիպիններից, Հնդկաստանից, Բանգլադեշից, Պակիստանից։

Լիեպայայի համալսարանն առաջարկում է արտաուսումնական գործունեություն.
• «Atbalss» կանանց երգչախումբ,
• «Բանգա» ժողովրդական պարի խումբ,
• «Bandzenieki» միջին տարիքի ժողովրդական պարի խումբ,
• Սպորտ:


Կոնտակտային տեղեկատվություն


Պատրիկս Մորեվս

Արտաքին կապերի վարչության ղեկավար
Էլ.հասցե. patriks.morevs@liepu.lv
Հեռ. +7-482-252-94-33

Մարիա Սնայդերե

Erasmus+ նախագծերի համակարգող
Էլ.հասցե. marija.snaidere@liepu.lv
Հեռ. +371-28-10-40-08

Ագիտա Յանսոնե

Գլխավոր հաշվապահ
Էլ.հասցե. agita.jansone@liepu.lv
Հեռ. +371-26-40-15-25

{:}