{:en}

Don State Technical University (DSTU) is one of the eleven flagship higher education institutions in Russia with 266 educational programmes in three cycles on the basis of Lifelong Learning system promoting learning by doing methodology: 11 business-oriented departments collaborating with leading Russian and foreign enterprises and companies such as UAC Company (Russia), ALCOA (Russia), Kovosvit MAS (the Czech Republic), Amazone-Werke (Germany), Mitsubishi Electric (Japan) and others.

The university is the international technology transfer hub providing a platform for joint scientific and applied research resulting in knowledge-consumptive and hi-tech products development, which are in high demand by the university’s national and international industrial and business partners.

RDI infrastructure of DSTU includes 30 high-tech laboratories, 10 spin-off companies, Agribusiness park; such centres as Southern region-DSTU Media Park, Nanotechnologies and industrial co-working center Garaж.

To support up-to-date tendency to harmonisation of national education systems and Russian HEIs integration into the European education space, DSTU has become the host and co-founder of Non-profit partnership BolognaClub Agency of educational strategies and initiatives (BC).BC is an open and good-will association, motivating to set up network and international centre of modern education and innovative research transfer in close links with national and international communities.

The university provides international collaboration having more than 90 partnership agreements signed with universities all over the world and being a partner of such agencies, organisations and associations as: NQA (United Kingdom), ASIN (Germany), The Holly See, Flemish Community, Association of Sino-Russian Technical Universities, Silk Road High – Tech Park Association (SRSPA) and others.


Contact information


Svetlana Shvedova

PhD in Pedagogy, Associate professor

Vice-Rector for International Affairs

E-mail: dstu_oms@mail.ru

Tel.: +7-863-273-84-06

Irina Maevskaya                                                 

PhD in Pedagogy, Associate professor

Chief of the International Education Office.

E-mail: irina_1004@yahoo.com

Tel.: +7-863-273-87-44

Vladimir Zyryanov

Head of the Chair “Organization of Transportation and Road traffic”, Doctor of Technical Sciences, Professor, Member of the Academy of Transport of the Russian Federation

E-Mail: tolbaga@mail.ru

Tel: +7-903-401-54-92

Lyubov Eremina

PhD in Economics, Associate Professor of the Chair «Organization of Transportation and Road Traffic»

E-Mail: runa666.6@mail.ru

Tel: +7-928-905-20-60

Anton Mamoyko

Associate Professor of the Chair «Organization of Transportation and Road Traffic»

E-Mail: ericozz@yandex.ru

Tel: +7-918-575-87-83

{:}{:ru}

Донской государственный технический университет (ДГТУ) — один из одиннадцати опорных высших учебных заведений России, предлагающий обучение по 266-ти образовательным программам в трехуровневой системе образования на основе подхода «обучение в течение всей жизни» и практико-ориентированного обучения: на 11-ти корпоративных кафедрах, сотрудничающих с ведущими российскими и зарубежными предприятиями и компаниями, такими как UAC Company (Россия), ALCOA (Россия), Kovosvit MAS (Чехия), Amazone-Werke (Германия), Mitsubishi Electric (Япония) и другими.

Университет является международным центром трансфера технологий, предоставляющим платформу для совместных научных и прикладных исследований, результатом которых является разработка наукоемких и высокотехнологичных продуктов, которые пользуются большим спросом у национальных и международных промышленных и деловых партнеров университета.

Научно-исследовательская инфраструктура  ДГТУ включает 30 высокотехнологичных лабораторий, 10 спин-офф компаний (МИПов), агропромышленный парк, такие центры как Медиапарк Южный регион-ДГТУ, центр Нанотехнологий и промышленный коворкинг Garaж.

Чтобы поддержать современную тенденцию к гармонизации национальных систем образования и интеграции российских вузов в Европейское пространство высшего образования, ДГТУ предоставил площадку и стал соучредителем Некоммерческого партнерства «Агентство стратегических инициатив в сфере образования «Болонский клуб» (БК). БК — это открытая и добровольная ассоциация, нацеленная на создание сети и  международного центра трансфера современных образовательных и инновационных технологий, в тесном взаимодействии с национальным и международным сообществами.

Университет развивает международное сотрудничество, заключив более 90 партнерских соглашений с университетами по всему миру и являясь партнером таких агентств, организаций и ассоциаций, как: NQA (Великобритания), ASIN (Германия), the Holly See,  Фламандское сообщество, Ассоциация зон высоких и новых технологий «Шёлковый путь» (SRSPA) и других.


Контактная информация


Светлана Шведова

Кандидат пед. наук, доцент,

Проректор по международной деятельности

E-mail: dstu_oms@mail.ru

Тел: +7-863-273-84-06

 

Ирина Маевская

Кандидат пед. наук, доцент,

Начальник управления международного образования.

E-mail: irina_1004@yahoo.com

Тел:  +7-863-273-87-44

Владимир Зырянов 

Зведующий кафедрой «Организация перевозок и дорожного движения», доктор технических наук, профессор, член Академии транспорта Российской Федерации

E-mail: tolbaga@mail.ru

Тел:+7-903-401-54-92

Любовь Еремина 

Кандидат экономических наук,

Доцент «Организация перевозок и дорожного движения»

E-mail: runa666.6@mail.ru

Тел: +7-928-905-20-60

Антон Мамойко 

Доцент кафедры «Организация перевозок и дорожного движения»

E-mail: ericozz@yandex.ru

Тел:+7-918-575-87-83

{:}{:am}

Դոնի պետական տեխնիկական համալսարանը (DSTU) Ռուսաստանի տասնմեկ առաջատար բարձրագույն ուսումնական հաստատություններից մեկն է, որն ունի շարունակական ուսումնառության համակարգի վրա հիմնված երեք ցիկլերին վերաբերող 266 կրթական ծրագիր՝ ուսուցումը խթանող մեթոդաբանությամբ, բիզնեսի վրա կողմնորոշված 11 դեպարտամենտներ, որոնք համագործակցում են ռուսական և օտարերկրյա այնպիսի կազմակերպությունների և ընկերությունների հետ, ինչպիսիք են UAC ընկերությունը (Ռուսաստան), ALCOA-ն (Ռուսաստան), Kovosvit MAS-ը (Չեխիա), Amazone-Werke-ն (Գերմանիա), Mitsubishi Electric-ը (Ճապոնիա) և այլն:

Համալսարանը տեխնոլոգիաների փոխանցման միջազգային հանգույց է, որը հարթակ է ապահովում համատեղ գիտական և կիրառական հետազոտությունների համար, ինչը հանգեցնում է պահանջված գիտելիքների և բարձր տեխնոլոգիական արդյունքների զարգացմանը, որոնք մեծ պահանջարկ ունեն համալսարանի ազգային և միջազգային արդյունաբերական և բիզնես գործընկերների շրջանում:

DSTU-ի RDI ենթակառուցվածքը ներառում է 30 բարձր տեխնոլոգիաների լաբորատորիա, 10 «spin-off» ընկերություն, Ագրոբիզնեսի զբոսայգի, այնպիսի կենտրոններ, ինչպիսիք են Հարավային շրջանը-DSTU Media Park-ը, Նանոտեխնոլոգիաները և արդյունաբերական համագործակցության «Գառաժ» կենտրոնը:

Ազգային կրթական համակարգերի և Ռուսաստանի բուհերի եվրոպական կրթական տարածք ինտեգրման արդի միտմանը աջակցելու համար, DSTU-ն դարձել է շահույթ չհետապնդող գործընկերության կրթական ռազմավարությունների և նախաձեռնությունների «BolognaClub» գործակալության անդամ և համահիմնադիր (BC): BC-ն բաց և կամավոր հիմունքներով ստեղծված ասոցիացիա է, որը խթանում է ստեղծել ժամանակակից կրթության և նորարարական հետազոտությունների փոխանցման ցանց և միջազգային կենտրոն`սերտ կապեր ունենալով ազգային և միջազգային համայնքների հետ:

Համալսարանն ապահովում է միջազգային համագործակցություն`ունենալով ավելի քան 90 գործընկերության պայմանագրեր, որոնք կնքվել են աշխարհի բուհերի հետ և հանդիսանում է այնպիսի գործակալությունների, կազմակերպությունների և ասոցիացիաների գործընկեր, ինչպիսիք են` NQA-ը (Միացյալ Թագավորություն), ASIN-ը (Գերմանիա), «The Holly See»-ն, «Flemish Community»-ն, Չին-ռուսական ասոցիացիայի տեխնիկական համալսարանները, Մետաքսի ճանապարհի բարձր տեխնոլոգիական պարկի ասոցիացիան (SRSPA) և այլոց:


Կոնտակտային տեղեկատվություն


Սվետլանա Շվեդովա

Մանկավարժական գիտ․ թեկնածու, դոցենտ
Միջազգային գործերի պրոռեկտոր
Էլ․հասցե․ dstu_oms@mail.ru
Հեռ․ +7-863-273-84-06

Իրինա Մաևսկայա

Մանկավարժական գիտ․ թեկնածու, դոցենտ
Միջազգային կրթության գրասենյակի ղեկավար
Էլ․հասցե․ irina_1004@yahoo.com
Հեռ․ +7-863-273-87-44

Վլադիմիր Զիրյանով

«Տրանսպորտի և ճանապարհային ուղիների կազմակերպման» ամբիոնի վարիչ, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Ռուսաստանի Դաշնության տրասպորտի ակադեմիայի անդամ
Էլ․ հասցե․ tolbaga@mail.ru
Հեռ․ +7-903-401-54-92

Լյուբով Երեմինա

«Տրանսպորտի և ճանապարհային ուղիների կազմակերպման» ամբիոնի դոցենտ, տնտեսագիտ․ թեկնածու
Էլ․ հասցե․ runa666.6@mail.ru
Հեռ․ +7-928-905-20-60

Անտոն Մամոյկո

«Տրանսպորտի և ճանապարհային ուղիների կազմակերպման» ամբիոնի դոցենտ
Էլ․ հասցե․ ericozz@yandex.ru
Հեռ․ +7-918-575-87-83

{:}