{:en}

Perm State University (PSU), founded in 1916, has been contributing to the Perm region and society at large through the pursuit of education, learning and research at a high level of excellence. The diversity of our research and education programmes is represented by 12 faculties. PSU implements principles of international educational standards. We adapt our curricula to the norms of the Bologna process in education with its focus on competences, learning outcomes, ECTS, staff and academic mobility. Our academic strategy involves close cooperation with our foreign academic partners and development of international projects with HEIs from Europe and the entire world. For instance, PSU has successfully released a range of Capacity Building and Jean Monnet projects and continues participating in the Erasmus+ programme.

Our interdisciplinary and collaborative work, innovative methods and technologies enable our research community to create global solutions in such areas as geoscience, environmental science, circular economy and blockchain technologies, mathematics and computer science, social science, digital humanities, philology and linguistics. One of PSU priorities is developing new competences and skills, designing and implementing new activities and initiatives responsive to the challenges of the time, paying special attention to employability of our graduates and flexibility of the education programmes.

 


Contact information


Andrey Vetrov

Vice-rector for research and innovation

e-mail: vetrov@psu.ru

Tel.: +7 (342) 237-15-08

Elena Babushkina

Head of Academic Department

E-mail: helvad@yandex.ru 

Tel.: +7 (342) 239-67-53

Natalia Dobrynina

Head of Academic Projects Office

E-mail: dobrynina.nata@gmail.com 

Tel.: +7 (342) 239-63-30

Processed with VSCO with c3 preset

Kristina Vetrova

Project manager

E-mail: vetrova_ko@mail.ru 

Tel.: +7 (342) 239-63-30

Anna Peisakhovich

Project manager

E-mail: elvenwo@yandex.ru  

Tel.: +7 (342) 239-63-30

Konstantin Gavrilov

Dean of the faculty of Physics

E-mail: dean.phys@psu.ru  

Tel.: +7 (342) 239-64-27

Andrey Kuznetsov

Dean of the faculty of Mechanics and Mathematics

E-mail: sp_9914@mail.ru  

Tel.: +7 (342) 239-62-98

{:}{:ru}

Пермский государственный университет (ПГНИУ), основанный в 1916 году, вносит свой вклад в развитие Пермского края и общества в целом, обеспечивая высокий уровень образования, обучения и исследований. Разнообразные исследовательские и образовательные программы реализуются на 12 факультетах. В ПГНИУ внедрены международные образовательные стандарты. Образовательные программы модернизируются в соответствии с нормами Болонского процесса с акцентом на компетенции, результаты обучения, Европейскую систему накопления и переноса зачетных единиц, академическую мобильность преподавателей и студентов. Образовательная стратегия предполагает тесное сотрудничество с зарубежными академическими партнерами и участие в международных проектах с вузами Европы и всего мира. Например, в ПГНИУ были успешно реализованы ряд проектов по повышению потенциала вузов и Jean Monnet и продолжают реализовываться проекты программы Erasmus +. 

Междисциплинарных подход, сотрудничество, инновационные методы и технологии позволяют научно-исследовательскому сообществу ПГНИУ находить глобальные решения в таких областях, как геология, экология, экономика замкнутого цикла и блокчейн-технологии, математика и информационные технологии, социальные науки, цифровые гуманитарные науки, филология и лингвистика. Одним из приоритетов ПГНИУ является развитие новых компетенций и навыков, разработка и реализация новых видов деятельности и инициатив, отвечающих современным требованиям, нацеленным на повышение потенциала к трудоустройству у наших выпускников и гибкости образовательных программ.


Контактная информация


Андрей Ветров

Проректор по исследованиям и инновациям

E-mail: vetrov@psu.ru 

Тел.: +7 (342) 237-15-08

Елена Бабушкина

Руководитель учебного отдела

E-mail: helvad@yandex.ru  

Тел. +7 (342) 239-67-53

Наталья Добрынина

Руководитель отдела образовательных проектов

E-mail: dobrynina.nata@gmail.com  

Тел. +7 (342) 239-63-30

Processed with VSCO with c3 preset

Кристина Ветрова

Менеджер проекта

E-mail: vetrova_ko@mail.ru  

Тел. +7 (342) 239-63-30

Анна Пейсахович

Менеджер проекта

E-mail: elvenwo@yandex.ru  

Тел. +7 (342) 239-63-30

Константин Гаврилов

Декан факультета физики

E-mail: dean.phys@psu.ru  

Тел. +7 (342) 239-64-27

Андрей Кузнецов

Декан факультета механики и математики

E-mail: sp_9914@mail.ru  

Тел. +7 (342) 239-62-98

{:}{:am}

1916 թ. հիմնադրված Պերմի պետական համալսարանը (ՊՊՀ) նպաստում է Պերմի տարածաշրջանի և երկրի հասարակության զարգացմանը ապահովելով՝ կրթության, ուսման և հետազոտությանների բարձր մակարդակ: Մեր հետազոտական և կրթական ծրագրերի բազմազանությունը ներկայացնում են 12 ֆակուլտետներ: ՊՊՀ-ը ուղղորդվում է միջազգային կրթական չափորոշիչների սկզբունքներով: Մեր ուսումնական պլանները համահունչ են Բոլոնիայի գործընթացի նորմերին կրթության ոլորտում` կենտրոնանալով հմտությունների, ուսման վերջնարդյունքների, ECTS-ի, անձնակազմի և ակադեմիական շարժունակության վրա: Համալսարանի ակադեմիական ռազմավարությունը ներառում է սերտ համագործակցություն օտարերկրյա ակադեմիական գործընկերների հետ և միջազգային նախագծերի մշակում Եվրոպայի և ամբողջ աշխարհի բուհերի հետ: Օրինակ, ՊՊՀ-ը հաջողությամբ իրականացրել է Կարողությունների զարգացման և Ժանան Մոնեի մի շարք նախագծեր և շարունակում է մասնակցել Erasmus+ ծրագրին:

Համալսարանի միջառարկայական և համագործակցային աշխատանքը, նորարարական մեթոդներն ու տեխնոլոգիաները հնարավորություն են տալիս համալսարանի հետազոտական համայնքին մշակել գլոբալ լուծումներ այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են աշխարհագրությունը, էկոլոգիան, շրջանաձև տնտեսությունը և բլոկչեյն-տեխնոլոգիաները, մաթեմատիկան և համակարգչային գիտությունը, հասարակագիտությունը, թվային հումանիտար գիտությունները, բանասիրությունը և լեզվաբանությունը: ՊՊՀ-ի գերակայություններից է նոր կարողությունների և հմտությունների զարգացումը, ժամանակակից մարտահրավերներին արձագանքող նոր գործողությունների և նախաձեռնությունների ձևավորումը և իրականացումը, հատուկ ուշադրություն դարձնելով շրջանավարտների զբաղվածությանը և կրթական ծրագրերի ճկունությանը:


Կոնտակտային տվյալներ


Անդրեյ Վետրով

Հետազոտությունների և նորարարությունների գծով պրոռեկտոր
Էլ.հասցե. vetrov@psu.ru
Հեռ. +7 (342) 237-15-08

Ելենա Բաբուշկինա

Կրթական բաժնի ղեկավար
Էլ.հասցե. helvad@yandex.ru
Հեռ. +7 (342) 239-67-53

Նատալիա Դոբրինինա

Կրթական նախագծերի բաժնի ղեկավար
Էլ.հասցե. dobrynina.nata@gmail.com
Հեռ. +7 (342) 239-63-30

Processed with VSCO with c3 preset

Քրիստինա Վետրովա

Նախագծի ղեկավար
Էլ.հասցե. vetrova_ko@mail.ru
Հեռ. +7 (342) 239-63-30

Աննա Պեյսախովիչ

Նախագծի ղեկավար
Էլ,հասցե. elvenwo@yandex.ru
Հեռ. +7 (342) 239-63-30

Կոնստանտին Գավրիլով

Ֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկան
Էլ,հասցե. dean.phys@psu.ru
Հեռ. +7 (342) 239-64-27

Անդրեյ Կուզնեցով

Մեխանիկայի և մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դեկան
Էլ.հասցե. sp_9914@mail.ru
Հեռ. +7 (342) 239-62-98

{:}