{:en}

Established in 1935, Brusov State University is a leading higher education institution in Armenia specialized in teaching a wide range of foreign languages and programs in social sciences. The University offers undergraduate (BA), graduate (MA), and postgraduate (PhD) study programs in various linguistic, philological, intercultural and educational studies for about 3000 students. The university is well known for its significant success in different disciplines: Linguistics, Pedagogy, Translation Studies, Journalism, Service, European Studies, Political Science, Languages and IT, Education Management and Intercultural Communication, etc.

All university students are offered to study at least three foreign languages: Russian, English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese are taught as major; 15 other languages are taught as minor. Internationalization is a strategic priority for the University. BSU collaborates with more than 60 universities all over the world. The University brings together foreign lecturers from about 10 countries of the world and students from 15 different countries. BSU is actively involved in EU mobility and inter-university cooperation programs (ERASMUS+, Jean Monnet Module, European Voluntary Service, etc.). BSU is the only state university in the Caucasus and East Region that implements European Voluntary Service projects, thus combining formal and non-formal education, and giving the students and graduates the possibility to get new skills and experience, be competitive in the labor market.


Contact information:


Karine Harutyunyan

Rector

E-mail: kharutyunyan@mail.ru

Ani Hovhannisyan

Head of External Affairs and International Cooperation Department

E-mail: hovhannisyansani@gmail.com

Tel.: +37496820222

Lusine Madoyan

Deputy Head of External Affairs and International Cooperation Department

E-mail: lusinemadoyan@gmail.com

Tel.: +37496060799

Tsolak Akopyan

Dean of the Faculty Social Sciences and Service

E-mail: akopyan.tsolak@gmail.com

{:}{:ru}

Университет был основан в 1935 году. Государственный университет имени В. Я. Брюсова является ведущим высшим учебным заведением Армении, специализирующимся на преподавании широкого спектра иностранных языков и социальных наук. Университет предлагает программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры по лингвистике, филологии, межкультурной коммуникации и педагогике для 3000 студентов. Университет известен своими значительными успехами в таких областях, как лингвистика, педагогика, переводоведение, журналистика, сервис, европейские исследования, политология, языки и информационные технологии, управление образованием, межкультурная коммуникация и т. д.

Студенты изучают как минимум три иностранных языка: русский, английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, корейский, китайский преподаются в качестве основных; 15 других языков преподаются в качестве дополнительных. Интернационализация является стратегическим приоритетом для университета. Университет сотрудничает  более чем с 60 университетами по всему миру. Университет объединяет иностранных преподавателей из 10 стран мира и студентов из 15 стран мира. ГУ им. Брюсова активно участвует в программах Евросоюза по мобильности и межуниверситетскому сотрудничеству (ERASMUS+, Jean Monnet Module, European Voluntary Service и т.д.). ГУ им. Брюсова — единственный государственный университет на Кавказе и в Восточном регионе, который реализует проекты Европейской волонтерской службы, объединяя тем самым формальное и неформальное образование и предоставляя студентам и выпускникам возможность получить новые навыки и опыт, быть конкурентоспособными на рынке труда.


Контактная информация


Карине Арутюнян

Ректор

E-mail: kharutyunyan@mail.ru

Ани Ованнисян

Начальник отдела внешних связей и международного сотрудничества

E-mail: hovhannisyansani@gmail.com

Тел.: +37496820222

Люсине Мадоян

Заместитель начальника отдела внешних связей и международного сотрудничества

E-mail: lusinemadoyan@gmail.com

Тел.: +37496060799

Цолак Акопян

Декан факультета социальных наук и сервиса

E-mail: akopyan.tsolak@gmail.com

{:}{:am}

Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարանը հիմնադրվել է 1935 թ.-ին և համարվում է Հայաստանի առաջատար բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը, որը մասնագիտացած է օտար լեզուների և սոցիալական գիտությունների լայն շրջանակի ծրագրերի դասավանդման մեջ: Համալսարանն առաջարկում է բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի կրթական ծրագրեր լեզվաբանական, բանասիրական, միջմշակութային և կրթական հետազոտություններին առնչվող տարբեր գիտակարգերում շուրջ 3000 ուսանողների համար: Համալսարանը հայտնի է իր նշանակալի հաջողություններով տարբեր ոլորտներում. լեզվաբանություն, մանկավարժություն, թարգմանչական գործ, լրագրություն, սերվիս, եվրոպագիտություն, քաղաքագիտություն, լեզուներ և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, կրթության կառավարում, միջմշակութային հաղորդակցություն և այլն:

Համալսարանի բոլոր ուսանողներին առաջարկվում է սովորել առնվազն երեք օտար լեզու. որպես առաջին լեզու՝ համալսարանում ուսումնասիրվում են հետևյալ 8 լեզուները՝ ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, իսպաներեն, իտալերեն, կորեերեն, չինարեն, 15 այլ լեզուներ ուսուցանվում են՝ որպես երկրորդ և երրորդ լեզուներ: Միջազգայնացումը համալսարանի համար ռազմավարական գերակայություն է: Համալսարանը համագործակցում է աշխարհի ավելի քան 60 համալսարանների հետ: Այն միավորում է օտարերկրյա դասախոսների աշխարհի շուրջ 10 երկրներից և ուսանողների՝ 15 տարբեր երկրներից: Համալսարանն ակտիվորեն ներգրավված է ԵՄ միջազգային շարժունության և միջբուհական համագործակցության ծրագրերում (ERASMUS+, Jean Monnet Module, Եվրոպական կամավորական ծառայություն և այլն): Համալսարանը Կովկասի և Արևելյան տարածաշրջանի միակ պետական համալսարանն է, որն իրականացնում է Եվրոպական կամավորական ծառայության նախագծեր`այդպիսով համատեղելով ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթությունը, ուսանողներին և շրջանավարտներին հնարավորություն տալով ձեռք բերել նոր հմտություններ և փորձ, լինել մրցունակ աշխատաշուկայում:


Կոնտակտային տեղեկատվություն.


Կարինե Հարությունյան

Ռեկտոր
Էլ.հասցե. kharutyunyan@mail.ru 

Անի Հովհաննիսյան

Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչության ղեկավար
Էլ.հասցե. hovhannisyansani@gmail.com
Հեռ. +37496820222

Լուսինե Մադոյան

Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչության ղեկավարի տեղակալ
Էլ.հասցե. lusinemadoyan@gmail.com
Հեռ. +37496060799

Ցոլակ Ակոպյան

Սոցիալական գիտությունների և սերվիսի ֆակուլտետի դեկան
Էլ.հասցե. akopyan.tsolak@gmail.com

{:}