{:en}
*Institute of Continuous Media Mechanics of the Ural Branch of Russian Academy of Science (ICMM UB RAS)

The institute is engaged in mathematical and physical modelling of deformation processes, destruction and abnormal behavior of solid states considering temperature, time conditions and effects, chemical transformations in materials, issues of turbulence and other factors.

| Website

PSU students specialise in physics conduct research using the facilities of the ICMM. Furthermore, students participate in ICMM conferences, continue their studies at the institute and initiate doctoral studies there. Promising students are invited to work for ICMM that facilitates students’ employability.

{:}{:ru}
*Институт механики сплошных сред Уральского отделения Российской академии наук» — филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук (ИМСС УрО РАН)

Область научных интересов института включает математическое и физическое моделирование процессов деформирования, разрушения и аномального поведения твердых тел с учетом температурно-временных эффектов, проблемы гидродинамической устойчивости и турбулентности: вынужденные течения, конвекция; физико-химическая гидродинамика полимеров, суспензий и магнитных жидкостей.

Студенты бакалавриата и магистратуры направления «Физика» проводят научные исследования на базе ИМСС. Положительно себя зарекомендовавшие студенты трудоустраиваются в ИМСС. Студенты участвуют в совместных конференциях, поступают в аспирантуру ИМСС для продолжения научных исследований. Таким образом, ИМСС является местом трудоустройства выпускников физического факультета по прямой специальности.

 

{:}{:am}

Ինստիտուտը զբաղվում է կոշտ մարմինների դեֆորմացիայի պրոցեսների, քայքայման և անոմալ վարքի մաթեմատիկական և ֆիզիկական մոդելավորմամբ` հաշվի առնելով ջերմաստիճանի և ժամանակի պայմաններն ու ազդեցությունը, նյութերի քիմիական վերափոխումները, տուրբուլենտության խնդիրները և այլ գործոններ:

ՊՊՀ-ի ուսանողները, որոնք մասնագիտանում են ֆիզիկայի բնագավառում, հետազոտություններ են իրականացնում `օգտագործելով ICMM-ի հնարավորությունները: Ավելին, ուսանողները մասնակցում են ICMM-ի համաժողովներին, շարունակում են ուսումը ինստիտուտում և այնտեղ նախաձեռնում են իրենց դոկտորական հետազոտությունները: Խոստումնալից ուսանողներին հրավիրվում են աշխատելու ICMM- ում, ինչը հեշտացնում է ուսանողների աշխատանքի տեղավորումը:

{:}