{:en}

The All-Russian (national) scientific and practical conference «Actual problems of science and technology-2022» was held at Don State Technical University on March 16-18. At the conference, research materials on technical, humanitarian, socio-economic, informational issues were presented.

The conference participants were the academic staff of Russian universities and other educational institutions, representatives of state authorities, medium and large businesses, Russian and foreign students of the Master’s programs.

The event had a networking nature and contributed to a qualitative exchange of experience and educational technologies such as Work Based Learning, it fostered establishment of partnerships, both within the academic community and between employers and future professionals.

The conference was held in the format of plenary sessions, round tables, discussions within 83 topical sections.

Within work of the section «Organization of transportation and traffic» the Report «Peculiarities of WBL principles application in Master students’ education of the direction «Transport logistics» was delivered by manager of the International Projects Department N. R. Gasparyan, and Associate Professor of the Department «Organization of Transportation and Traffic», PhD,  O.Y. Bulatova. This Master’s program is being implemented in the framework of the Erasmus+ project «Development of a flexible, innovative and practical framework for Work-based Learning in higher education of Armenia and Russia“ (FlexWBL) 610072-EPP-1-2019-1-LV- EPPKA2-CBHE-JP.

The conference was held in a distant format. The Reports will be published in the network scientific electronic journal «Young Researcher of the Don».

Agenda

{:}{:ru}

В Донском государственном техническом университете 16-18 марта прошла Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция «Актуальные проблемы науки и техники-2022». На конференции были представлены материалы исследований по техническим, гуманитарным, социально-экономическим, информационным вопросам.

Участниками конференции стали преподаватели российских вузов и других образовательных учреждений, представители государственной власти, среднего и крупного бизнеса, российские и иностранные студенты магистратуры.

Мероприятие носило сетевой характер, способствовало качественному обмену опытом и передовыми образовательными технологиями, такими, например, как обучение на рабочем месте (WBL), налаживанию партнерских отношений, как внутри академического сообщества, так и между работодателями и будущими профессионалами.

Конференция проходила в формате пленарных заседаний, круглых столов, дискуссий по 83-м тематическим секциям.

В работе секции «Организация перевозок и дорожного движения» с докладом «Особенности применения принципов WBL при подготовке магистров направления «Транспортная логистика» выступили менеджер отдела международных проектов и программ Гаспарян Н. Р., доцент кафедры «Организация перевозок и дорожного движения», к.т.н. Булатова О. Ю. Данная магистерская программа реализуется в рамках проекта программы Erasmus+ «Разработка адаптивной, инновационной и эффективной методологии для внедрения подхода обучения на рабочем месте (WBL) в системы ВО Армении и РФ» (FlexWBL) 610072-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP. Конференция проходила в дистанционном формате. Доклады будут опубликованы в сетевом научном электронном журнале «Молодой исследователь Дона».

Программа мероприятия

{:}{:am}

Մարտի 16-18-ը Դոնի պետական տեխնիկական համալսարանում տեղի ունեցավ «Գիտության և տեխնիկայի արդի հիմնախնդիրներ-2022» համառուսաստանյան (ազգային) գիտական և գործնական համաժողովը, որի ընթացքում ներկայացվեցին տեխնիկական, հումանիտար, սոցիալ-տնտեսական, տեղեկատվական խնդիրների վերաբերյալ հետազոտական նյութեր։ Միջոցառումը բաղկացած էր 83 մասնախմբից։

«Փոխադրումների և երթևեկության կազմակերպում» մասնախմբի աշխատանքի շրջանակներում ««Տրանսպորտային լոգիստիկա» ուղղվածությամբ մագիստրոսական կրթության մեջ WBL սկզբունքների կիրառման առանձնահատկությունները» խորագրով գիտական աշխատանքը ներկայացվեց Միջազգային նախագծերի կառավարման վարչության ղեկավար Ն. Ռ. Գասպարյանի և «Փոխադրումների և երթևեկության կազմակերպում» ամբիոնի դոցենտ, տ․գ․թ․ Օ․ Յ․ Բուլատովայի կողմից։ Տվյալ մագիստրոսական ծրագիրն իրականացվում է Էրազմուս+ «Հայաստանի և Ռուսաստանի բարձրագույն կրթության ոլորտում Աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառության ճկուն, նորարարական և գործնական շրջանակի մշակում» նախագծի շրջանակներում (FlexWBL) 610072-EPP-1-2019-1-LV- EPPKA2-CBHE-JP։

Համաժողովն իրականացվեց հեռավոր ձևաչափով: Զեկույցները կհրապարակվեն «Դոնի երիտասարդ հետազոտող» («Молодой исследователь Дона») գիտական էլեկտրոնային ամսագրում:

{:}