{:en}

On March 17, 2021, the eighth online project meeting: “Development of a flexible, innovative and practical framework for Work-based Learning in higher education of Armenia and Russia” was held on the MS Teams platform with the support of the Executive Agency for Education, Audiovisual and Erasmus + culture (project no. 610072-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP).

The participants discussed the current state of affairs and further steps to implement the project in a post-pandemic period. Along with this, issues on the purchase of equipment, project reporting and inter-project cooperation were considered, as well as issues of developing study program based on WBL in Russian and Armenian universities. To this date, eleven programs have been selected, among which suggested study programs in Armenia are: Design of Environment, Road construction and operation, Project Management, Economics of Enterprises, Service, Computer Engineering, suggested study programs in Russia are: Nanotechnologies and microsystems technologies, Hydrometeorology, Technology of transport processes, Management, Professional update program for managers of weather service. At the end of the meeting, the Tver university invited representatives of partner universities to take part in the International Scientific and Practical Conference “Problems of Management of Socio-Economic Systems: Theory and Practice”, which will be held in May 2021. based on InEU TvGU on the MS teams platform. One of the sections of the conference is devoted to the problems of WBL technologies.Photo Gellery


{:}{:ru}

17 марта 2021 года на платформе MS Teams при поддержке Исполнительного агентства по Образованию, аудиовизуальное и Erasmus + культура (проект № 610072-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP).

Участники обсудили текущее состояние дел и дальнейшие шаги по реализации проекта в постпандемический период. Наряду с этим были рассмотрены вопросы закупки оборудования, отчетности по проектам и межпроектного сотрудничества, а также вопросы разработки образовательной программы на основе WBL в вузах России и Армении. На сегодняшний день отобрано одиннадцать программ, среди которых предлагаемые программы обучения в Армении: «Экологическое проеткирование», «Строительство и эксплуатация дорожных сетей», «Управление проектами», «Экономика предприятий», «Сервис», «Вычислительная техника», предлагаемые программы обучения в России: «Нанотехнологии и микросистемы», «Гидрометеорология» , «Технология транспортных процессов» , «Менеджмент», «Профессиональная программа повышения квалификации для руководителей метеорологической службы». В завершение встречи Тверской университет пригласил представителей вузов-партнеров принять участие в Международной научно-практической конференции «Проблемы управления социально-экономическими системами: теория и практика», которая состоится в мае 2021 г. на базе ИнЕУ ТвГУ на платформе MS Teams. Одна из секций конференции посвящена проблемам технологий WBL.Фотогалерея


{:}{:am}

2021 թվականի մարտի 17-ին MS Teams հարթակում՝ Կրթության, տեսալսողական և Էրազմուս + մշակույթի գործադիր գործակալության աջակցությամբ (Ծրագիր No. 610072-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP):

Մասնակիցները քննարկել են ստեղծված իրավիճակը և հետհամաճարակային շրջանում ծրագրի իրականացման հետագա քայլերը։ Դրան զուգահեռ քննարկվել են սարքավորումների ձեռքբերման, նախագծերի հաշվետվության և միջնախագծային համագործակցության, ինչպես նաև Ռուսաստանի և Հայաստանի բուհերում WBL-ի հիման վրա կրթական ծրագրի մշակման հարցերը։ Մինչ օրս ընտրվել է տասնմեկ ծրագիր, այդ թվում՝ Հայաստանում առաջարկվող վերապատրաստման ծրագրերը. , Ռուսաստանում առաջարկվող վերապատրաստման ծրագրերը. Հանդիպման ավարտին Տվերի համալսարանը հրավիրել է գործընկեր համալսարանների ներկայացուցիչներին մասնակցելու «Սոցիալ-տնտեսական համակարգերի կառավարման հիմնախնդիրները. տեսություն և պրակտիկա» միջազգային գիտագործնական կոնֆերանսին, որը կանցկացվի 2021 թվականի մայիսին InEU TVGU-ում: MS Teams հարթակ. Համաժողովի բաժիններից մեկը նվիրված է WBL տեխնոլոգիաների խնդիրներինԼուսանկարների պատկերասրահ


{:}