{:en}

A working meeting of the FlexWBL project consortium participants “Development of a flexible, innovative and practical framework for Work-based Learning in higher education of Armenia and Russia” of the Erasmus + program was held on December the 2nd, 2020.
Prof. Ernst Nausner and Prof. Emmerich Boxhofer from the Private Pedagogical University of the Diocese of Linz presented the principles for the implementation of WBL education. The speakers focused on the interaction models of all training participants in the workplace.

The main topic for discussion was the development of the educational process structure in the workplace. Colleagues from Austria presented a model of a three-dimensional flexible network development framework, which included the following areas: using various teaching tools, improving the qualifications of teaching staff, obtaining qualifications. Each direction, in its turn, is divided into three levels — beginner, intermediate and advanced. A certain set of necessary actions is assumed at each of the levels for each activity area.

At the end of the working meeting, the participants had the opportunity to ask their questions and discussed further areas of activity.Presentation

FlexWBL framework presentation, Ph-Linz

Photo Gallery


{:}{:ru}

2 декабря 2020 г. состоялась рабочая встреча участников консорциума проекта FlexWBL «Разработка адаптивной, инновационной и эффективной методологии для внедрения подхода обучения на рабочем месте (WBL) в системы ВО Армении и РФ» программы Erasmus+.

Проф. Эрнст Науснер и Проф. Эммерих Боксхофер из Частного педагогического университета Епархии Линц представили принципы реализации WBL-обучения. Основное внимание спикеры уделили модели взаимодействия всех участников обучения на рабочем месте. И главной темой для обсуждения стала разработка структуры образовательного процесса на рабочем месте. Коллеги из Австрии представили модель трехмерной гибкой рамки развития сети, которая включила в себя следующие направления: использование различных инструментов обучения, повышение квалификации преподавательского состава, получение квалификации. Каждое направление в свою очередь делится на три уровня – начальный, средний и продвинутый. На каждом из уровней по каждому направлению деятельности предполагается определенный набор необходимых действий.

В завершении рабочей встречи участники имели возможность задать свои вопросы и обсудили дальнейшие направления деятельности.Презентация

Презентация методологии FlexWBL, Частный педагогический университет Епархии Линц  (WP 2.1.1)


Фотогалерея

{:}{:am}

«Հայաստանի և Ռուսաստանի բուհերում աշխատանքի վրա հիմնված ուսուումնառության ճկուն, նորարարական և պրակտիկ համակարգի ստեղծում» FlexWBL Erasmus+ նախագծի կոնսորցիումի մասնակիցների աշխատանքային հանդիպումը տեղի ունեցավ 2020 թ. դեկտեմբերի 2-ին:

Լինցի թեմի կրթության մասնավոր համալսարանից պրոֆեսոր Էռնստ Նաուսները և պրոֆեսոր Էմմերիխ Բոքսհոֆերը ներկայացրին WBL կրթության իրականացման սկզբունքները: Բանախոսները կենտրոնացան աշխատավայրում ուսուցման գործընթացի բոլոր մասնակիցների փոխազդեցության մոդելների վրա: Քննարկման հիմնական թեման էր աշխատավայրում կրթական գործընթացի կառուցվածքի մշակումը: Ավստրիայի գործընկերները ներկայացրին եռաչափ ճկուն համակարգի ձևավորման մի մոդել, որն ընդգրկում էր հետևյալ ուղղությունները. ուսուցման տարբեր գործիքների օգտագործում, դասախոսական կազմի որակավորման բարձրացում, որակավորումների ձեռք բերում: Յուրաքանչյուր ուղղություն, իր հերթին, բաժանված է երեք մակարդակի`սկսնակ, միջին և առաջավոր: Գործունեության յուրաքանչյուր ոլորտի մակարդակներից յուրաքանչյուրում ենթադրվում է անհրաժեշտ գործողությունների որոշակի շարք:

Աշխատանքային հանդիպման ավարտին մասնակիցները հնարավորություն ունեցան հնչեցնելու իրենց հարցերը և քննարկեցին գործունեության հետագա ոլորտները:Ներկայացում


Flexwbl մեթոդաբանության շնորհանդես, Լինց թեմի Մասնավոր մանկավարժական համալսարան


Նկարներ նկարներ


{:}