{:en}
17 March 2021

On March 17, 2021, the eighth transnational meeting of the project participants FlexWBL: “Development of a flexible, innovative and practical framework for Work-based Learning in higher education of Armenia and Russia” was held on the MS Teams platform with the support of the Executive Agency for Education, Audiovisual and Erasmus + culture (project no. 610072-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP).

The participants discussed the current state of affairs and further steps to implement the project in a post-pandemic period. Along with this, issues on the purchase of equipment, project reporting and inter-project cooperation were considered, as well as issues of developing study programm based on WBL in Russian and Armenian universities. To this date, eleven programs have been selected, among which suggested study programs in Armenia are: Design of Environment, Road construction and operation, Project Management, Economics of Enterprises, Service, Computer Engineering, suggested study programs in Russia are: Nanotechnologies and microsystems technologies, Hydrometeorology, Technology of transport processes, Management, Professional update program for managers of weather service.

At the end of the meeting, the Tver university invited representatives of partner universities to take part in the International Scientific and Practical Conference “Problems of Management of Socio-Economic Systems: Theory and Practice”, which will be held in May 2021. based on InEU TvGU on the MS teams platform. One of the sections of the conference is devoted to the problems of WBL technologies.

{:}{:ru}

17 марта 2021 г. на платформе MS Teams состоялась восьмая транснациональная встреча  участников проекта «Разработка адаптивной, инновационной и эффективной методологии для внедрения подхода обучения на рабочем месте (WBL) в системы ВО Армении и РФ (FlexWBL)» при поддержке Исполнительного агентства по образованию, аудиовизуальным средствам и культуре Erasmus + (проект № 610072-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP).

Участники обсуждали текущее положение дел и дальнейшие шаги по реализации проекта в условиях постпандемии. Наряду с этим рассматривались вопросы по закупке оборудования, проектной отчётности и межпроектного сотрудничества, а также вопросы разработки ООП на основе WBL в российских и армянских вузах. На сегодняшний день было отобрано одиннадцать программ, среди которых предлагаемые учебные программы в Армении: Дизайн окружающей среды, Строительство и эксплуатация дорог, Управление проектами, Экономика предприятий, Сервис, Компьютерная инженерия, предлагаемые учебные программы в России: Нанотехнологии и микросистемные технологии, Гидрометеорология, Технология транспортных процессов, Менеджмент, Программа повышения квалификации менеджеров метеорологической службы.  

В завершение встречи тверской университет пригласил представителей университетов-партнёров принять участие в Международной научно-практической конференции «Проблемы управления социально-экономическими системами: теория и практика», которая пройдёт в мае 2021г. на базе ИнЭУ ТвГУ на платформе MS teams. Одна из секций конференции посвящена проблематике WBL-технологий.

{:}{:am}

2021 թ. մարտի 17-ին MS Teams հարթակում կրթության, աուդիովիզուալ և Էրազմուս+ մշակութային գործադիր գործակալության աջակցությամբ տեղի ունեցավ FlexWBL «Հայաստանի և Ռուսաստանի բուհերում աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառության համար ճկուն, նորարարական և պրակտիկ համակարգի ստեղծում» (Էրազմուս+ նախագիծ No. 610072-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP) նախագծի մասնակիցների ութերորդ միջազգային հանդիպումը։

Մասնակիցները քննարկեցին ներկա իրավիճակը և հետհամաճարակային շրջանում նախագծի իրականացման հետագա քայլերը: Միևնույն ժամանակ քննարկվեցին սարքավորումների գնման, նախագծերի հաշվետվության և միջնախագծային համագործակցության հարցեր, ինչպես նաև Ռուսաստանի և Հայաստանի համալսարաններում WBL-ի կիրառմամբ ուսումնական ծրագրի մշակման խնդիրները: Այս պահի դրությամբ ընտրվել է տասնմեկ ծրագիր, որոնցից Հայաստանում առաջարկվող ուսումնական ծրագրերն են` «Շրջակա միջավայրի նախագծում», «Ճանապարհների շինարարություն և շահագործում», «Նախագծերի կառավարում», «Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն», «Սպասարկում», «Համակարգչային ճարտարագիտություն», իսկ Ռուսաստանում առաջարկվող ուսումնական ծրագրերն են՝ «Նանոտեխնոլոգիաներ և միկրոհամակարգերի տեխնոլոգիաներ», «Հիդրոօդերևութաբանություն», «Տրանսպորտային գործընթացների տեխնոլոգիա», «Կառավարում», «Եղանակային ծառայության ղեկավարների մասնագիտական վերապատրաստման ծրագիր»:

Հանդիպման ավարտին Տվերի պետական համալսարանը գործընկեր համալսարանների ներկայացուցիչներին հրավիրեց մասնակցելու «Սոցիալ-տնտեսական համակարգերի կառավարման հիմնախնդիրները. Տեսություն և պրակտիկա» միջազգային գիտագործնական գիտաժողովին, որը տեղի կունենա 2021 թվականի մայիսին MS Teams հարթակում Տվերի պետական համալսարանի տնտեսագիտության և կառավարման ինստիտուտի նախաձեռնությամբ: Գիտաժողովի բաժիններից մեկը նվիրված է WBL տեխնոլոգիաների խնդիրներին:

{:}