{:en}

On April 18 – 27, 2022,  the Institute of Economics and Management (InEM) of Tver State University held the annual All-Russian Student Scientific and Practical Conference «Economics, Management and Politics: Problems of Theory, Practice and Interaction», which was attended by more than 200 people — Bachelor, Master, Ph.D. students of Russian universities. In the framework of the conference, 12 sections worked under the guidance of leading scientists of InEM. This year, for the first time, a separate section was organized in Russian and English languages «WBL as an activator of higher education development » (moderated by: Ph.D., Associate Professor Skudalova O.V., senior teacher Borodina A.V.).

The section took place on 22.04.2022 in distant format on the Microsoft Teams platform. The welcoming speech was made by the Head of the Chair “Enterprise Economics and Management” of InEM, Doctor of Economics, Associate Professor N.N. Bedenko and Director of the Center for Strategic and Innovative Development of TvSU, Dr. Phys.-Math.Sci., Professor A.V. Belotserkovsky. During work of the section the results of student research within the project “FlexWBL: Development of a flexible, innovative and practical framework for Work-based Learning (learning combined with work) in higher education of Armenia and Russia” were presented. At present, TvSU is a leader in student research on WBL issues. In total, 7 reports were presented in the framework of the section,  in distant format and 1 report  in absentia participation format.

Theoretical and empirical research on WBL issues was presented in two blocks: 3-rd year Bachelor students of InEM TvSU (major 38.03.02 «Management», profiles «Management in an organization» and «Marketing») prepared presentations on the theoretical aspects of WBL in higher education based on secondary sources (piloting of the researched results took

  • place on January 2022 during the International Information and Methodological online seminar organised by InEU TvSU for the dissemination  of the FlexWBL project results).
  • 2-nd year Master students of the InEM TvSU (major 38.04.02 «Management», profile «Strategic and corporate management») shared the results of sociological research they conducted as part of their scientific-research practice, using questionnaires ( in Google-forms and in traditional format) developed by scientists of Perm State National Research university — a consortium partner of TvSU in the FlexWBL project.

All reports arouse keen  response of the audience — students and teachers; the speakers were asked many questions, which were answered in full, complete and competent way.

Video of the section

Speakers’ Presentations

{:}{:ru}

18 – 27 апреля 2022г. Институт экономики и управления ТвГУ провёл ежегодную Всероссийскую студенческую научно-практическую конференцию «Экономика, управление и политика: проблемы теории, практики и взаимодействия», в которой приняло участие более 200 человек – студентов бакалавриата, магистратуры, аспирантуры российских вузов. В рамках конференции работало 12 секций под руководством ведущих учёных ИнЭУ. В этом году впервые была организована отдельная секция на русском и английском языках «WBL как активатор развития высшего образования» (модераторы к.э.н., доцент Скудалова О.В., ст. преподаватель Бородина А.В.).

Секция прошла 22.04.2022г. в дистанционном формате на платформе Microsoft teams. C приветственным словом выступили зав. кафедрой экономики предприятия и менеджмента ИнЭУ, д.э.н., доцент Н.Н. Беденко и директор центра стратегического и инновационного развития ТвГУ, д.ф.-м.н., профессор А.В. Белоцерковский. На секции были представлены результаты студенческих исследований по проекту «FlexWBL: Разработка гибкой, инновационной, практической рамки Work-Based Learning (обучения, совмещённого с работой) в высшем образовании Армении и России». На сегодняшний день ТвГУ лидирует в  студенческих исследованиях по WBL-проблематике. Всего в рамках секции было заслушано 7 докладов в дистанционном формате и 1 доклад с заочным участием.

Теоретико-эмпирические исследования по WBL-проблематике были представлены в двух блоках: студенты 3 курса бакалавриата ИнЭУ ТвГУ, направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профили «Управление в организации» и «Маркетинг», подготовили презентации по теоретическим аспектам WBL в высшем образовании на основе вторичных источников (апробация результатов исследования прошла в январе 2022г. на международном информационно-методическом онлайн-семинаре по распространению (диссеминации) результатов проекта FlexWBL на базе ИнЭУ ТвГУ).

Студенты 2 курса магистратуры ИнЭУ ТвГУ, направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент», профиль «Стратегическое и корпоративное управление» поделились результатами собственных социологических исследований в рамках научно-исследовательской практики, с использованием анкет (в  google и традиционном форматах), разработанных учёными Пермского государственного национального исследовательского университета – партнёра ТвГУ по проекту FlexWBL.

Все доклады вызвали живейший отклик слушателей – студентов и преподавателей; докладчикам задавали много вопросов, на которые были даны исчерпывающие и грамотные ответы.

Видеозапись секции доступна по ссылке.

Презентации спикеров

Источник

{:}{:am}

2022 թվականի ապրիլի 18-27-ը Տվերի պետական համալսարանի Տնտեսագիտության և կառավարման ինստիտուտում տեղի ունեցավ «Տնտեսություն, կառավարում և քաղաքականություն. տեսության, պրակտիկայի և փոխգործակցության հիմնախնդիրներ» համառուսաստանյան ուսանողական գիտական և գործնական ամենամյա համաժողովը, որին մասնակցում էին Ռուսաստանի բուհերի բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և հետբուհական կրթության ավելի քան 200 ուսանող։ Համաժողովի շրջանակներում Տնտեսագիտության և կառավարման ինստիտուտի առաջատար գիտնականների ղեկավարությամբ աշխատեցին 12 մասնախմբեր։ Այս տարի առաջին անգամ ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով կազմակերպվեց առանձին մասնախումբ «Աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառությունը (WBL) որպես բարձրագույն կրթության զարգացման խթան» խորագրով (համակարգողներ՝ տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ  Օ.Վ․ Սկուդալովա, ավագ դասախոս Ա.Վ. Բորոդինա):

Տվյալ մասնախմբի հանդիպումը տեղի ունեցավ 2022 թվականի ապրիլի 22-ին հեռավոր ձևաչափով Microsoft Teams հարթակում։ Ողջույնի խոսքով հանդես եկան Տնտեսագիտության և կառավարման ինստիտուտի  «Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում» ամբիոնի վարիչ, տնտեսագիտության դոկտոր, դոցենտ Ն.Ն. Բեդենկոն և Տվերի պետական համալսարանի Ռազմավարական և նորարարական զարգացման կենտրոնի տնօրեն, ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ա.Վ. Բելոցերկովսկիյը։ Հանդիպման ընթացքում ներկայացվեցին «Հայաստանի և Ռուսաստանի բարձրագույն կրթության ոլորտում աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառության ճկուն, նորարարական և գործնական շրջանակի մշակում (FlexWBL)» նախագծի շրջանակներում ուսանողների հետազոտության արդյունքները: Ներկայումս Տվերի պետական համալսարանն առաջատար է WBL-ի խնդիրների վերաբերյալ ուսանողական հետազոտությունների մակարդակում: Ընդհանուր առմամբ, մասնախմբի շրջանակներում ներկայացվեց 7 զեկույց՝ հեռավար ձևաչափով և 1 զեկույց՝ հեռակա մասնակցությամբ։

WBL խնդիրների վերաբերյալ տեսական և էմպիրիկ հետազոտությունները ներկայացվեցին երկու բլոկում։ Տվերի պետական համալսարանի Տնտեսագիտության և կառավարման ինստիտուտի բակալավրիատի 3-րդ կուրսի ուսանողները (մասնագիտացում 38.03.02 «Կառավարում», բաժիններ «Կառավարում կազմակերպությունում» և «Մարքեթինգ») հանդես եկան բարձրագույն կրթության ոլորտում երկրորդական աղբյուրների վրա հիմնված WBL տեսական հայեցակերպերի վերաբերյալ զեկույցներով (հետազոտված արդյունքների փորձարկումը մեկնարկեց՝

  • 2022 թվականի հունվարին Տվերի պետական համալսարանի Տնտեսագիտության և կառավարման ինստիտուտի կողմից կազմակերպված միջազգային տեղեկատվական և մեթոդական առցանց սեմինարի շրջանակներում՝ FlexWBL նախագծի արդյունքների տարածման նպատակով):
  • Տվերի պետական համալսարանի Տնտեսագիտության և կառավարման ինստիտուտի 2-րդ կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողները (մասնագիտացում  «Կառավարում» 38.04.02, բաժին «Ռազմավարական և կորպորատիվ կառավարում») հանդես եկան իրենց գիտահետազոտական պրակտիկայի շրջանակներում իրականացրած սոցիոլոգիական հետազոտության արդյունքներով՝ FlexWBL նախագծի շրջանակներում Տվերի պետական համալսարանի կոնսորցիումի գործընկեր Պերմի պետական ազգային հետազոտական համալսարանի գիտնականների կողմից մշակված հարցաթերթիկների կիրառմամբ (ինչպես Google ձևաթղթերով, այնպես էլ՝ ավանդական ձևաչափով)։

Բոլոր զեկույցներն արժանացան լսարանի՝ ուսանողների և դասախոսների բուռն արձագանքին։ Լսարանին հնարավորություն ընձեռվեց նաև հարցեր հղել զեկուցողներին, որոնց տրվեցին սպառիչ, համապարփակ և գրագետ պատասխաններ։

Մասնախմբի հանդիպման տեսահոլովակը

Ելույթ ունեցողներըի շնորհանդեսները

{:}