{:en}

On March 24th -25th, 2022 the International online conference «The Role of Universities in the Implementation of Sustainable Development Goals» took place in Don State Technical University.

The event was attended by representatives of the educational authorities, heads and employees of universities, educational organizations and professional associations of Russia, Portugal, Kazakhstan, Armenia, Uzbekistan and other countries.

The Agenda of the conference included: plenary sessions, discussions and round tables dedicated to the issues of engineering pedagogy and engineering education development, interaction of Higher and Vocational education, university-labor market network partnership, implementation of work-based learning technologies.

Speakers of the conference presented strategic solutions and best practices in the following areas:

  • Network cooperation of vocational and higher education systems. New models and best practices
  • Engineering education in the new economy. Experience in implementing international programs
  • Strategies of interaction between universities and enterprises: development of work-based learning
  • Discourse. Society 4.0.

— DSTU pays great attention to the issues of update and innovation of educational models at all levels of education. In perspective of the rapid development of science, education, technology and life in general, according to statistics, people radically change their professional competencies every 5-7 years, — commented Alexei Beskopylnyy, co-chairman of the conference organizing committee, Vice-Rector for Academic and International Affairs of DSTU. — Universities actively participate in world rankings, promote  their capacities, respond to the challenges of society. The number of international students is doubling every year.

Lilit Torchyan, Head of the Foreign Relations and Media Department of Gavar State University, made a presentation  “Network cooperation between the Gavar State University and “Luseen Mobile” during the round-table session dedicated to the WBL framework issues. Working languages of the conference were English, Russian.

Materials of the conference

Source

{:}{:ru}

24-25 марта 2022 г. в Донском государственном техническом университете состоялась международная онлайн конференция «Роль университетов в реализации целей устойчивого развития».

В мероприятии приняли участие представители органов образования, руководители и сотрудники вузов, образовательных организаций и профессиональных ассоциаций России, Португалии, Казахстана, Армении, Узбекистана и других стран.

В рамках конференции прошли: пленарные заседания, дискуссии, круглые столы, посвященные вопросам развития инженерной педагогики и инженерного образования, взаимодействия ВО и СПО, сетевого партнерства университетов и рынка труда, технологиям обучения на рабочем месте.

Спикеры конференции представили стратегические решения и лучшие практики по следующим направлениям:

  •  Сетевое сотрудничество систем СПО и ВПО: новые модели и лучшие практики;
  •  Инженерное образование в условиях новой экономики: опыт реализации международных программ;
  •  Стратегии взаимодействия университетов и предприятий: развитие системы обучения на рабочем месте;
  •  Дискурс. Общество 4.0. 

– ДГТУ уделяет большое внимание вопросам, связанным с обновлением, инновациями образовательных моделей на всех уровнях образования. В свете стремительного развития науки, образования, технологий и жизни в целом, согласно статистическим данным, люди меняют кардинальным образом свои профессиональные компетенции каждые 5-7 лет, – прокомментировал сопредседатель оргкомитета по проведению конференции, проректор по учебной работе и международной деятельности ДГТУ Алексей Бескопыльный. – Университеты активно участвуют в мировых рейтингах, рассказывают о своих возможностях, отвечают на вызовы общества. С каждым годом удваивается количество иностранных студентов по всему миру.

Лилит Торчян, начальник отдела внешних связей и СМИ Гаварского государственного университета, на пленарном заседании, посвященном WBL методологии, выступила с докладом “Сетевое сотрудничество между Гаварским государственным университетом и «Luseen Mobile»”.

Рабочими языками конференции были английский и русский языки.

Материалы конференции

Источник

{:}{:am}

2022 թվականի մարտի 24-25-ը Դոնի պետական տեխնիկական համալսարանում տեղի ունեցավ «Բարձրագույն կրթական հաստատությունների դերը կայուն զարգացման նպատակների իրականացման գործում» խորագրով միջազգային առցանց համաժողովը։

Միջոցառմանն իրենց մասնակցությունն ունեցան Ռուսաստանի, Պորտուգալիայի, Ղազախստանի, Հայաստանի, Ուզբեկստանի և այլ երկրների բուհերի, կրթական կազմակերպությունների և մասնագիտական ասոցիացիաների կրթության լիազորված մարմինների ներկայացուցիչներ, ղեկավարներ և աշխատակիցներ։

Համաժողովի օրակարգն ընդգրկում էր՝ լիագումար նիստեր, քննարկումներ և կլոր սեղաններ՝ նվիրված ճարտարագիտական մանկավարժության և ճարտարագիտական կրթության զարգացմանը, բարձրագույն և միջին մասնագիտական կրթության փոխգործակցությանը, համալսարան-աշխատաշուկա ցանցային համագործակցությանը և աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառության տեխնոլոգիաների իրականացմանը:

Համաժողովի ընթացքում ներկայացվեցին ռազմավարական լուծումների և լավագույն փորձի մասին զեկույցներ հետևյալ ոլորտներում․ 

• Միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթական համակարգերի ցանցային համագործակցություն։ Նոր մոդելներ և լավագույն փորձ,

• Ճարտարագիտական կրթությունը նոր տնտեսության պայմաններում։ Միջազգային ծրագրերի իրականացման փորձ,

• Բուհերի և ձեռնարկությունների փոխգործակցության ռազմավարություններ․ Աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառության զարգացում,

• Խոսույթ։ Հասարակություն 4.0.

«Դոնի պետական տեխնիկական համալսարանը մեծ ուշադրություն է դարձնում կրթության բոլոր մակարդակներում կրթական մոդելների վերանայման և արդիականացման խնդիրներին։ Գիտության, կրթության, տեխնոլոգիաների և ընդհանուր առմամբ կյանքի արագ զարգացման հեռանկարում, ըստ վիճակագրական տվյալների, 5-7 տարին մեկ անհատն արմատապես փոխում է իր մասնագիտական կարողությունները»,- մեկնաբանեց համաժողովի կազմկոմիտեի համանախագահ, Դոնի պետական տեխնիկական համալսարանի ուսումնական աշխատանքների և միջազգային գործունեության գծով պրոռեկտոր Ալեքսեյ Բեսկոպիլնիյը: «Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններն ակտիվորեն համալրում են համաշխարհային վարկանիշային աղյուսակները, խթանում իրենց կարողությունները, արձագանքում հասարակության մարտահրավերներին: Միջազգային ուսանողների թիվը տարեցտարի կրկնապատկվում է»։

Գավառի պետական համալսարանի Արտաքին կապերի և լրատվության բաժնի վարիչ Լիլիթ Թոռչյանը WBL շրջանակային հիմնախնդիրներին նվիրված կլոր սեղանի ընթացքում հանդես եկավ «Գավառի պետական համալսարանի և «Luseen Mobile»-ի միջև ցանցային համագործակցություն» խորագրով զեկույցով։ Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն էին անգլերենը և ռուսերենը:

Համաժողովի նյութեր

{:}