{:en}

On May 26, 2021, the 10th FlexWBL transnational meeting of the project participants was held on the Zoom platform.

Progress reports were heard over the past period for each university participating in the project from Russia, Armenia, Latvia, Lithuania and Austria. Consideration was given to the possible extension of the project in the post-pandemic period. Colleagues from Armenia presented the results of the quality assessment study conducted first year of the project.

On May 15, 2021 participants from the Institute of Economics and Management (TvSU) in Tver shared information about the international scientific and practical conference, which was held on the basis of Tver State University. The organizing committee of the conference included representatives of partner universities under the FlexWBL project. I. G. Vanyan (NUACA) and A. G. Timofeeva (Russian State Hydrometeorological University) made speeches at the plenary session. At the same time, during the meeting the participants discussed at length the main project documents for the implementation of the Methodological Framework of the WBL in Higher Education in Russia and Armenia, prepared by experts of the Private Pedagogical University, the Diocese of Linz (Austria).

In addition, the participants of the seminar discussed the main components, innovative principles and models of WBL for use in current and future main study programmes at partner universities in line with the strategy for the development of higher education in Russia and Armenia. The Austrian experts paid special attention to the reflexive approach as one of the components of the WBL. The next event on the project will be held in early June online on the basis of the University of Klaipeda (Lithuania). One of the key issues will be the further development of a database for the main study program with WBL elements. Work in this area is carried out in the Department of Enterprise Economics and Management of the Institute of Economics and Management (TvSU).

{:}{:ru}

26 мая 2021 г. на платформе zoom прошла десятая транснациональная встреча участников проекта FlexWBL.

Были заслушаны отчёты о проделанной работе за истекший период по каждому университету-участнику проекта из России, Армении, Латвии, Литвы и Австрии; рассматривался вопрос возможной пролонгации проекта в постпандемический период; коллеги из Армении представили результаты проведённого исследования оценки качества по результатам первого года проекта.

Тверские участники поделились информацией о международной научно-практической конференции, которая прошла на базе ИнЭУ ТвГУ 15 мая 2021г.: в состав оргкомитета конференции вошли представители университетов-партнёров по проекту FlexWBL, на пленарном заседании выступили И.Г. Ваниян (НУАСА) и А.Г. Тимофеева (Российский государственный гидрометеорологический университет). Наряду с этим, на встрече подробно обсуждались основные проектные документы по реализации Методологической рамки внедрения WBL в высшем образовании России и Армении, подготовленные экспертами Частного педагогического университета, Диоцез Линц (Австрия).

Кроме того, на семинаре обсуждались основные компоненты, инновационные принципы и модели WBL для использования в текущих и будущих ООП в университетах-партнёрах в русле стратегии развития высшего образования в России и Армении. Австрийские эксперты обратили особое внимание на рефлексивный подход как один из компонентов WBL.

Очередное мероприятие по проекту состоится в начале июня в дистанционном формате на базе Клайпедского университета (Литва). Одним из ключевых вопросов станет дальнейшая разработка базы данных для ООП с элементами WBL. Работа по данному направлению ведётся на кафедре экономики предприятия и менеджмента ИнЭУ ТвГУ.


ИнЭУ [Источник]

ТвГУ [Источник]


{:}{:am}

2021 թվականի մայիսի 26-ին «Զում» հարթակում տեղի ունեցավ FlexWBL նախագծի մասնակիցների տասներորդ միջազգային հանդիպումը:

Նախագծի մասնակից յուրաքանչյուր համալսարան՝ Ռուսաստան, Հայաստան, Լատվիա և Ավստրիա, հանդես եկավ նախորդող ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ զեկույցով։ Քննարկվեց հետհամաճարակային շրջանում նախագծի ժամկետների հնարավոր երկարաձգման հարցը: Հայաստանից գործընկերները ներկայացրեցին նախագծի առաջին տարվա ընթացքում կատարված որակի գնահատման ուսումնասիրության արդյունքները:

2021 թվականի մայիսի 15-ին Տվերի Տնտեսագիտության և կառավարման ինստիտուտի (TvSU) մասնակիցները հանդես եկան Տվերի պետական համալսարանի հիմքի վրա կազմակերպված գիտական և գործնական միջազգային գիտաժողովի մասին տեղեկատվությամբ։ Կազմակերպչական կոմիտեի կազմում ներգրավված էին FlexWBL նախագծի շրջանակներում գործընկեր համալսարանների ներկայացուցիչներ: Լիագումար նիստում ելույթ ունեցան Ի․Գ․ Վանյանը (ՃՇՀԱՀ) և Ա․Գ․ Տիմոֆեևան (Ռուսաստանի պետական հիդրոօդերևութաբանական համալսարան)։ Միևնույն ժամանակ հանդիպման ընթացքում մասնակիցները մանրամասն քննարկեցին Ռուսաստանի և Հայաստանի բարձրագույն կրթության ոլորտում Աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառության (WBL) մեթոդական շրջանակի իրականացմանն ուղղված նախագծի հիմնական փաստաթղթերը՝ մշակված Լինցի թեմի մասնավոր մանկավարժական համալսարանի (Ավստրիա) կողմից։

Բացի այդ՝ սեմինարի մասնակիցները քննարկեցին WBL-ի հիմնական բաղադրիչները, նորարարական սկզբունքներն ու մոդելները` գործընկեր համալսարաններում ընթացիկ և ապագա հիմնական ուսումնական ծրագրերում կիրառելու նպատակով` Ռուսաստանում և Հայաստանում բարձրագույն կրթության զարգացման ռազմավարությանը համապատասխան: Ավստրիացի փորձագետները հատուկ ուշադրության դարձրեցրին ռեֆլեքսիվ մոտեցմանը՝ որպես WBL-ի բաղադրիչներից մեկը: Նախագծի հաջորդ միջոցառումը կանցկացվի հունիսի սկզբին առցանց եղանակով Կլայպեդայի համալսարանում (Լիտվա): Հիմնախնդիրներից մեկը WBL-ի տարրերի կիրառմամբ հիմնական ուսումնական ծրագրի տվյալների շտեմարանի հետագա զարգացումն է։ Այս ոլորտում աշխատանքներն իրականացվում են Տնտեսագիտության և կառավարման ինստիտուտի (TvSU) ձեռնարկությունների տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի կողմից:

{:}